Az Átlátszó, a K-Monitor és a TI Magyarország 2019-ben is arra kéri az önkormányzati képviselő- és polgármesterjelölteket, hogy tegyenek vállalást településük átláthatóságának javítása érdekében. Csatlakozni az ezaminimum.hu oldalon lehet.

Átláthatósági javaslatainkat a korábbi évek tapasztalatai és saját, önkormányzati területen végzett tényfeltáró munkánk motiválta. Úgy látjuk, még sok a tennivaló azért, hogy a magyar önkormányzatokat átláthatónak nevezhessük: a természetes online jelenlét és az "okos város" kulisszái mögött sajnos még ma is sokszor óriási hiányosságokat találni. A helyi demokráciában, a karnyújtásnyira lévő helyi ügyekben az olajozott működés alapja mindennél inkább a bizalom, a polgárok tájékoztatása és bevonása. Az Ez a Minimum! ehhez kíván hozzájárulni, ugyanakkor deklaráltan minimumprogram: azokat a kérdéseket öleli fel, amelyek a kezdeményezők megítélése szerint az átlátható működés garanciáját jelentik. Reményeink szerint a mandátumot nyert, minél nagyobb számú Ez a Minimum!-os képviselővel olyan együttműködés indul, ami akár ezeken a kérdéseken túl is elősegíthetik az átlátható gazdálkodás és a részvételen alapuló városvezetés innovatív módszereit Magyarországon. A kezdeményezők ezért nem pusztán számon kérik a kampányban tett ígéreteket, de tájékoztató anyagokkal, jó példák megosztásával is segíteni fogják a rendeletalkotásban a képviselőket.

 

Az Ez a Minimum! 2019 átláthatósági minimumprogram pontjai:

 

1. NYILVÁNOS MŰKÖDÉS

Napirend, előterjesztések, jegyzőkönyvek: Minden önkormányzati képviselő-testületi és bizottsági ülés napirendje, az üléshez készült előterjesztések (és azok mellékletei) legyenek az ülést megelőzően megtekinthetők, továbbá az üléseket követően haladéktalanul legyen elérhető azok jegyzőkönyve is elektronikusan kereshető formában (pl. html, txt, rtf, word, odt). 

Nyomon követhető viták és döntések: Ahol technikailag lehetséges, legyenek elérhetőek a szavazások eredményei gépileg feldolgozható formában, képviselőkre lebontva. Ötvenezer fő feletti településen a jegyzőkönyvekhez készüljön nyilvántartás, amelyből a könnyebb kereshetőség érdekében kiderül, hogy milyen témákkal, előterjesztésekkel foglalkozott az ülés (metaadatok). Ezek a vonatkozó aloldalon jelenjenek meg az ülés címe, dátuma mellett.

A testületi ülés nyilvánossága: Az önkormányzat biztosítsa, hogy az érdeklődök az ülésen megfigyelőként részt vehessenek, arról videó- és/vagy hangfelvételt készíthessenek (kivétel: zárt ülések). Az ötvenezer fő feletti települések automatikusan közvetítsék online a testületi üléseket.

 

2. KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉSEK

Információszabadság-párti önkormányzat: Az önkormányzat vállalja, hogy főszabályként nem igényel költségtérítést a közérdekű adatigénylések teljesítéséhez.

Nyilvánosság az adatigényléseknek: A beérkező közérdekű adatigényléseket és az azokra adott válaszokat az önkormányzat a válaszadást követően két héttel anonimizálva közzéteszi.

 

3. ÁTLÁTHATÓ KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS

A költségvetési folyamat nyilvánossága: Az önkormányzat költségvetése legyen elérhető közérthető, ábrákkal illusztrált formában az önkormányzat honlapján. Emellett nyers, géppel feldolgozható, táblázatos formában, lehetőleg COFOG szerinti, vagy az államkincstári rendszerben rögzített bontásban is legyen letölthető az elemi költségvetés, annak esetleges módosításai, a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolók és az éves beszámoló. A lezárt évek adatai maradjanak elérhetőek az egész ciklusra vonatkozóan nyers, géppel feldolgozható formában.

Az önkormányzati cégek költségvetése: Az önkormányzat hasonló szempontok alapján tegye közzé a tulajdonában lévő önkormányzati vállalatok, általa működtetett egyéb intézmények költségvetését is.

Átlátható költségvetési tervezés: Az önkormányzat tegye közzé a költségvetési tervezés folyamatának dokumentumait (pl. koncepció, intézményvezetőkkel folytatott egyeztetés) és az előterjesztést, amelyben közérthetően kifejti az egyes előirányzatok tartalmát, indokolja a változtatásokat és bemutatja a tervezetet a költségvetési egyensúly szempontjából. 

A pályázatok nyilvánossága: Az önkormányzat beazonosítható módon számoljon be az általa (pl. minisztériumokhoz, EU-s programokra) beadott pályázatokról. Az elnyert pályázatokkal kapcsolatban tegye közzé a pályázat pontos megnevezését, a projekt ismertetőjét, beszámolóját, illetve a támogatási döntés időpontját.

 

4. NYILVÁNOS SZERZŐDÉSEK, KÖZBESZERZÉSEK

Automatikusan nyilvános, kereshető szerződések: Az önkormányzat az ügyviteli folyamat részeként tegye közzé a honlapján a szerződéseit (és azok módosításait). A szerződések fontosabb paramétereit elektronikusan kereshető adatbázisban tegye elérhetővé (szerződéskötés dátuma, szerződő partner, szerződés összege, tárgya, érvényesség), illetve a szerződések szövegét digitalizálva és/vagy pdf formátumban is hozza nyilvánosságra.

Közbeszerzések az EKR rendszerben: Az EKR rendszeren keresztül tegyék közzé az önkormányzat és cégei által kiírt vagy kötött, 1 millió forintot meghaladó beszerzéseket, azok módosításait, a szerződéskötést megelőző kiválasztási eljárások, közbeszerzések dokumentumait (az eljárás hirdetményei, egyéb dokumentumok pl. szerződéstervezet, műszaki leírás és árazatlan költségvetés, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, döntéshozók neve, ajánlatok). Legyenek elérhetőek a szerződések teljesítéséről beszámoló dokumentumok is. Az önkormányzat honlapján jelenjen meg az EKR-re feltöltött információra mutató link. 

Átlátható ingatlangazdálkodás: Az ingatlanok értékesítésére, bérbeadásra vonatkozó szerződéseknél legyenek elérhetőek az ingatlan pontos adatai és annak értékbecslése is. A becsült árnál olcsóbban értékesített, vagy bérbe adott ingatlan esetén tegyék közzé e döntés indoklását.

 

5. ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ VÁLLALATOK

Nyomon követhető tulajdonosi és irányítási struktúra: Az önkormányzat tegye közzé a részben vagy egészben tulajdonában lévő cégek listáját, megjelölve a tulajdoni hányadát. A cégek tegyék közzé aktuális irányítási struktúrájukat, legfőbb döntéshozó testületeik összetételét, szervezeti felépítésüket, stratégiájukat, éves terveiket, céljaikat, szervezeti és működési szabályzatukat.

Átlátható gazdálkodás: Az önkormányzati cégek, hasonlóan a tulajdonos önkormányzathoz, honlapjukon tegyék közzé szerződéseik kereshető adatbázisát, a szerződések szövegével, módosításokkal, illetve a szerződéskötést megelőző kiválasztási eljárás legteljesebb dokumentációját. A vállalatok az EKR rendszeren keresztül is tegyék közzé az 1 millió forintot meghaladó beszerzéseiket.

Átlátható teljesítmény: Az önkormányzat által részben vagy egészben tulajdonolt vállalatok éves pénzügyi beszámolói, könyvvizsgálói és egyéb jelentései legyenek elérhetőek az adott cég honlapján.

Nyilvános javadalmazás, jutalmak: Legyen elérhető a főbb tisztviselők, döntéshozók javadalmazása, jutalmai. 

Antikorrupció, panaszkezelés, közérdekű bejelentés: A 100 millió forintnál nagyobb költségvetésű vállalatok a tulajdonos önkormányzat által elfogadott, belső antikorrupciós szabályzatot alakítsanak ki, és ezt tegyék közzé. A vállalatok szolgáltatásukkal összhangban alakítsanak ki panaszkezelési, közérdekű bejelentéseket fogadó mechanizmusokat, a panaszkezelés eredményeiről pedig évente számoljanak be a honlapjukon közzétett beszámoló formájában.

 

6. ELSZÁMOLTATHATÓ DÖNTÉSHOZÓK

Nyilvános vagyonnyilatkozatok: Minden képviselő, polgármester, alpolgármester vagyonnyilatkozata, valamint az önkormányzati cégek vezető tisztségviselőinek a vagyonnyilatkozata legyen elérhető az önkormányzat oldalán, lehetőleg géppel olvasható formában is. Ezeket évente frissítsék, a korábbiak pedig az érintettek önkéntes vállalása alapján maradjanak elérhetők, amíg az adott képviselő, tisztségviselő a településen, illetve az önkormányzat cégében tevékenykedik.

Átlátható vagyonnyilatkozati eljárás: Az önkormányzat rendeletben rögzítse a vagyonnyilatkozati eljárás részleteit. Az ilyen eljárás során hozott döntést az illetékes bizottság szövegesen indokolja, és azt az önkormányzat honlapján tegye közzé.

A tanácsnokok munkája: Legyen nyilvánosan elérhető a tanácsnokok juttatása és az általuk ellátott feladatok jegyzéke is. Legyenek nyilvánosak a tanácsnokok előző évi munkájukról írott beszámolói.

 

Természetesen ezen túl is sok olyan közérdekű adat van, melynek közzétételét törvény is előírja, a szállások és kereskedelmi egységek nyilvántartásától az ÁSz ellenőrzések nyilvánosságáig. Minimumprogramunkban az önkormányzat átláthatóságát leginkább biztosító területekre koncentráltunk. Ezen felül már az adott önkormányzat testre szabottan tudja eldönteni, mi fér össze leginkább a helyben kialakult gyakorlatokkal. Települése válogatja, működnének-e olyan javaslatok, mint a bizottsági ülések megnyitása (részvétel, felszólalás), van-e értelme szabályozni a közmeghallgatások lebonyolítását, a stratégiai dokumentumok társadalmi véleményezésének rendjét. Van-e értelme elektronikus árverést biztosítani a vagyon eladása, bérbeadása esetén, garanciális elemeket beépíteni az álláshelyek, civil támogatási pénzek megpályáztatásába. Van, ahol ezek vitákat szülnek, máshol nincs velük probléma. Mi, a K-Monitornál minden jelöltet bátorítunk, hogy nyisson az olyan innovatív részvételi technikák felé, mint a közösségi költségvetés, az internetes demokrácia platformok vagy az állampolgári tanácsok. Ám elsősorban arra kérünk minden jelöltet, hogy csatlakozzon az Ez a Minimum! programhoz, legyünk többen és érjünk el többet, mint öt évvel ezelőtt!