Budapest XIV. kerület Zugló önkormányzatának polgármestere által megbízott átláthatósági biztos jelentése a kerület képviselő-testülete által hozott 28/2014 (XI.18.) önkormányzati rendelet teljesüléséről.

 

Tisztelt Képviselő-Testület!

Alulírott dr. Békefi László átláthatósági biztos a  Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete által elfogadott 28/2014. (XI. 18.) Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: átláthatósági rendelet) 10.§ (1) és (2) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom az Önkormányzat, illetve az egyéb, közzétételi kötelezettséggel érintett szervezetek közzétételi kötelezettségének az Önkormányzat, illetve az átláthatósági rendelet hatálya alá tartozó szervezetek szerződések közzétételére vonatkozó teljesüléséről a Tisztelt Képviselő-Testület részére.

Az átláthatósági rendelet 10.§ (2) bekezdése alapján az Önkormányzat Polgármestere által megbízott átláthatósági biztos évente egyszer tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-Testületet az átláthatósági rendelet teljesüléséről és szükség esetén a Polgármester intézkedését kezdeményezi.

Az átláthatósági rendelet 10.§ (1) és (2) bekezdése szerinti feladataim teljesítése során az Önkormányzat és az átláthatóság rendelet hatálya alá tartozó, közzétételi kötelezettséggel bíró szervezetek közzétételi kötelezettségének a teljesítését folyamatosan ellenőriztem a megfelelő honlapok figyelemmel kísérésével és ezen ellenőrzéseim eredményéről 2015. május 29-én és 2015. szeptember 15-én jelentésben tájékoztattam az Önkormányzat Polgármesterét.

Az átláthatósági rendelet szerinti közzétételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos megállapításaimat az alábbiak szerint kívánom összefoglalni a Tisztelt Képviselő-Testület részére.

  1. Az átláthatósági renelet rendelkezései

A legnagyobb részében 2014. december 01. napján – pontosan egy évvel ezelőtt – hatályba lépett átláthatósági rendelet általános közzétételi kötelezettséget ír elő az Önkormányzat, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az Önkormányzat többségi befolyása mellett működő gazdasásgi társaságok, az Önkormányzat által alapított alapítványok, közalapítványok és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek számára [átláthatósági rendelet 2.§ (1) bekezdés].

Az átláthatósági rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatala a közzétételi kötelezettségét a zuglo.hu honlapon „Közérdekű adatok” megjelölésű link elhelyezésével, míg az átláthatósági rendelet hatálya alá tartozó egyéb szervezetek a saját honlapjukon teljesítik amennyiben saját honlappal rendelkeznek, azonban az átláthatósági rendelet hatálya alá tartozó egyéb szervezetek kötelesek a zuglo.hu honlap „Közérdekű adatok” megjelölésű linkjén elérhető weboldalon a szerződéseik közzétételének a webhelyére mutató linket elhelyezni [átláthatósági rendelet 2.§ (2)-(3) bekezdés]

Amennyiben az átláthatósági rendelet hatálya alá tartozó szervezet nem rendelkezik saját internetes honlappal, úgy a közzétételi kötelezettségüket a zuglo.hu internetes oldal „Közérdekű adatok” linkje alatt kötelesek teljesíteni [átláthatósági rendelet 2.§ (3) bekezdés].

Az átláthatósági rendelet további közzétételi kötelezettséget is előír a személyi hatálya alá tartozó szervezeteknek, nevezetesen az átláthatósági rendelet 3.§-a előírja, hogy a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 1. mellékletében meghatározott adatokat a közzétételi kötelezettséggel terhelt szervezetek a honlapojukon a „Közérdekű adatok” megjelölésű link alatt, külön a „Szervezeti, személyi adatok”, „Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok” és „Gazdálkodási adatok” megjelölésű linkek alatt kötelesek teljesíteni.

Az átláthatósági rendelet 4.§-a értelmében „Adatigénylés” megjelöléssel külön linket kell elhelyezni a közzétételre kötelezett szervezetek „Közérdekű adatok” menüpontja alatt, amelyre kattintva az adatigénylő egyfelől tájékoztatást kap az adatigénylés lehetőségéről, módjáról, határidejéről és az ezért felelős munkatárs elérhetőségeiről [átláthatósági rendelet 4.§ (1) bekezdés], továbbá előírja, hogy az adatigénylések fogadadására kijelölt e-mail címről az adatigénylő számára az igénylés benyújtásáról visszaigazolást kell küldeni.

Az átláthatósági rendelet 5-6.§§-ai előírják, hogy a közzétételre kötelezettek a honlapjuk „Közérdekű adatok” menüpontja alatt kötelesek elhelyezni „Javadalmazás” megjelölésű  és „Vagyonnyilatkozat” megjelölésű menüpontokat, amely menüpontokon elhelyezett linkekről elérhetővé kell tenni a 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1)-(2) bekezdései és 5.§ (3) bekezdései szerinti adatokat (a vezető állású munkavállalók, vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok munkakörére és  javadalmazásra vonatkozó adatokat, továbbá a vezető állású munkavállalók tekintetében alkalmazott javadalmazási politikát), az Info tv. 1. melléklet III.2. pont szerinti adatokat (a foglalkoztatásra vonatkozó összesített létszám-és béradatok, a vezető tisztségviselők javadalmazása) és az Önkormányzat polgármesterének, képviselőinek és az Önkormányzat többségi befolyásával működő gazdasági társaságok vezetői tisztségviselőinek a vagyonnyilatkozatát oldalhű másolatban és elektronikusan kereshető módon.

A közzétételre kötelezett szervezetek közbeszerzési eljárásaira vonatkozóan az átláthatósági rendelet 8.§-a tartalmaz rendelkezést: eszerint a közzétételre köteles szervezetek a „Közérdekű adatok” között „Közbeszerzések” megjelölésű linket kötelesek a honlapjukon elhelyezni, amelyről a honlap látogatói elérhetik az Info tv. 1. melléklet III.8. pont szerinti adatokat (az éves közbeszerzési terv és összesítő) és az ajánlatkérőként eljárt, közzétételre kötelezett szervezet által a Közbeszerzési Értesítőben közzétett valamennyi közleményt.

Az átláthatósági rendelet 3-6.§§-ai és 8.§-a szerinti közzétételi kötelezettségnek az Önkormányzat és az egyéb, közzétételre köteles szervezetek már az átláthatósági rendelet hatályba lépésétől, tehát 2014. december 01. napjától kezdődően kötelesek teljesíteni.

A szerződések közzétételének a módját az átláthatósági rendelet 7.§ és 11.§ (3) bekezdése szabályozza.

Ennek megfelelően az átláthatósági rendelet hatálya alá tartozó szervezetek a közzététel helyéül szolgáló internetes oldalon kötelesek közzétenni az általuk megkötött szerződések átláthatósági rendelet 7.§ (2) bekezdésében meghatározott adatait a szerződés megkötésének a napján, továbbá az átláthatósági rendelet hatályba lépését megelőző öt évben kötött, valamennyi, bruttó ötmillió forintot meghaladó értékű polgári jogi szerződés átláthatósági rendelet 7.§ (2) bekezdése szerinti adatait 2015. március 31. napjáig.

Az átláthatósági rendelet 7.§ (2) bekezdés a)-h) pontjai értelmében a hatálya alá tartozó szervezetek az általuk megkötött szerződések kapcsán a velük szerződő fél nevét, adószámát, a közzétett szerződés tárgyát, a szerződéssel kapcsolatban a Közbeszerzési Értesítőben közzétett minden közleményt illetve az arra mutató linket, a szerződés időbeli hatályát, értékét, az esetleges keretszerződési jelleget és a közzétett szerződés szövegének oldalhű másolatát kötelesek közzétenni az átláthatósági rendelet 7.§ (4) bekezdése szerinti személyiség- és titokvédelmi korlátozásokkal.

Az átláthatósági rendelet értelmében a közzétett szerződések fenti adatainak a szerződések megszűnésétől számított öt évig elérhetőnek kell lenniük.

Az átláthatósági rendelet 7.§ (5) bekezdése illetve 11.§ (2) bekezdése értelmében a közzétételi kötelezettséggel terhelt szervezetnek 2016. január 01. napjától biztosítania kell a szerződések közötti keresési lehetőséget a szerződő fél neve illetve adószáma tekintetében.

Összegezve a fentieket megállapítható, hogy az átláthatósági rendelet a hatálya alá tartozó szervezetek tekintetében előírja, hogy internetes adatbázist kell létrehozni, amely tartalmazza valamennyi, hatályba lépését megelőző öt évben megelőzően megkötött, bruttó ötmillió forint szerződéses értéket meghaladó polgári jogi szerződés és az összes, hatályba lépését megkötött szerződés 7.§ (2) bekezdésében meghatározott adatait. Az átláthatósági rendelet hatályba lépését megelőzően megkötött szerződések vonatkozásában ezen közzétételi kötelezettség végső határideje 2015. március 31. napja volt, míg a 2014. december 01. napját követően kötött szerződések tekintetében a közzétételi kötelezettség folyamatos.

Az adatbázis kereshetőségét 2016. január 01. napjától kell biztosítania az Önkormányzatnak és az egyéb közzétételre kötelezetteknek.

  1. A közzététel helyéül szolgáló honlap (zuglo.hu) és az egyéb honlapok jelenlegi állapota

A közzététel helyéül szolgáló zuglo.hu honlapot betöltve az 1. sz. mellékletben csatolt screenshot alapján megállapítható, hogy a „Közérdekű adatok” menüpont megtalálható a honlap főoldalán.

A „Közérdekű adatok” menüpontra rákattintva a 2. sz. mellékletekben csatolt screenshotokszerinti oldalra (http://www.zuglo.hu/category/kozerdeku-adatok)jutunk, ahol külön elérhetőek a „Szerződések” megjelölésű menüpontokra kattintva az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és egyes, az Önkormányzat tagi részvételével működő gazdasági társaságok (Zuglói Sport és Rendezvényszervező Non-profit Kft., Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt., a Zuglói Médiaszolgáltató Kft., aZuglói Filharmónia Nonprofit Kft., aZuglói Cserepes Kulturális Nonprofit Kft. és a Zuglói Közbiztonság Nonprofit Kft.) szerződéseire mutató link.

A „Közpénzügyek” megjelölés alatt a „Közbeszerzések”, „Szerződések”, „Kötségvetés” és „Zárszámadás” menüpontok szerepelnek, míg a „Közzétételi lista” megjelölés alatt a „Szervezeti, személyi adatok”, „Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok” és „Gazdálkodási adatok” menüpontok érhetőek el.

A „Közbeszerzések” menüpontra kattintva a 3. sz. mellékletben csatolt screenshot szerinti adatok érhetőek el, amely tartalmazza az Info tv. 1. melléklet III.8. pontja szerinti adatokat az átláthatósági rendelet 8.§ (2) bekezdése alapján (tehát az éves közbeszerzési tervet a 2014. és 2015. évre és az éves statisztikai összegzést a 2013. és 2014. évekre  vonatkozóan), továbbá megtörtént a 2010-2014. közötti időszakra vonatkozóan a közbeszerzés alapján megkötött szerződések közzététele (a 2015. év tekintetében mindössze egy szerződés közzétételére került sor), a közbeszerzési jogorvoslatokra vonatkozó információk feltüntetése és az Önkormányzat által a Önkormányzat egyedüli tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződések (2 db. szerződés) közzététele. Ezzel az Önkormányzat részben „túlteljesíti” az átláthatósági rendelet 8.§ (2) bekezdésében előírt közzétételi kötelezettséget  (mivel az Info tv. 1. melléklet III.8. pontja csak az éves közbeszerzési terv és összesítő közzétételét írja elő), azonban nem történt meg olyan külön link elhelyezése, amely az Önkormányzat által a Közbeszerzési Értesítőben elhelyezett hirdetményekre mutatna.

A „Szervezeti, személyzeti adatok” menüpontról a 4. sz. mellékletben csatolt screenshot szerinti adattartalom érhető el, amely megfelel az átláthatósági rendelet  3.§-ának, tehát tartalmazza az Info tv. 1. melléklet I. része szerinti adatokat. Hasonlóképpen megállapítható ez a „Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok” és „Gazdálkodási adatok” menüpontról is (ld. az 5-7. sz. mellékletekben csatolt screenshotokat), ugyanis ezen menüpontok alatt is megtörtént az Info tv. 1. melléklet II-III pont szerinti adatok feltöltése.

A 2. sz. mellékletben csatolt screenshotok tanúsága szerint nem szerepel azonban külön olyan menüpont, amely az átláthatósági rendelet 5.§-a szerinti „Javadalmazás” megjelölésű linkre mutatna, illetve az átláthatósági rendelet 5.§ (2) bekezdése szerinti adatok ezen a helyen nem szerepelnek. Hasonlóképpen megállapítható, hogy az átláthatósági rendelet 6.§-ával ellentétesen nem szerepel „Vagyonnyilatkozatok” megjelölésű link  a 2. sz. melléklet tanúsága szerint a „Közérdekű adatok” menüpont alatt.

Bár az átláthatósági rendelet nem írja elő, a zuglo.hu weboldal „Közérdekű adatok” menüpontja alatt történt meg az Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának a közzététele.

Egyáltalán nem mutat link azonban az Önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervek szerződéseit  (pl. a Zuglói Egészségügyi Szolgálat, Zuglói Önkormányzati Rendészet, az Önkormányzat fenntartásában álló óvodák, bőlcsödék, szociális és egészségügyi intézmények, stb.) tartalmazó oldalra, holott az átláthatósági rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján közzétételi kötelezettség ezen intézményeket is terheli a saját honlapjukon és/vagy a zuglo.hu honlapon.

Véletlenszerűen megvizsgálva három, az Önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szerv (a Zuglói Egészségügyi Szolgálat, Cseperedő Óvoda, Kerékgyártó Óvoda) honlapját – ld. a 8-10. sz. mellékletek részeként csatolt screenshotokat – nem szerepel rajtuk az előírt „Közérdekű adatok” menüpont, és a honlapokon egyáltalán nem történt meg az ezen költségvetési szervek által kötött szerződések közzététele.

A Zuglói Egészségügyi Szolgálat honlapán (ld. 8. sz. melléklet szerinti screenshotot) ugyan megtörtént a „Szervezeti, személyi adatok”, „Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok” és „Gazdálkodási adatok” feltüntetése az átláthatósági rendelet 3.§-a értelmében, azonban a honlapon nincs „Közérdekű adatok” menüpont, és egyébként nem érhetőek el külön a Zuglói Egészségügyi Szolgálat szerződései, és nem történt meg a „Közbeszerzések”, „Javadalmazás” és „Vagyonnyilatkozat” menüpontok elhelyezése sem.

A vizsgált másik két költségvetési szerv (Cseperedő Óvoda és a Kerékgyártó Óvoda) honlapjain (ld. a 9. és 10. sz. mellékletek szerinti screenshotokat) semmilyen módon nem teljesíti az átláthatósági rendelet által előírt közzétételi kötelezettséget, ugyanis a honlapjaik nem tartalmaznak „Közérdekű adatok” linket, és más link alatt sem történt meg az átláthatósági rendeletben előírt adatok és dokumentumok közzététele. A fentiek szerint ezek az adatok a zuglo.hu honlapon sem lelhetőek fel.

Megvizsgálva az Önkormányzat többségi részesedésével működő gazdasági társaságokat, azoknak az átláthatósági rendelet hatályba lépését követően megkötött szerződéseinek a közzététele megtörtént a zuglo.hu honlapon, azonban szükséges megvizsgálni azt, hogy a saját honlapjukon miként valósult meg a közzétételi kötelezettség.

A  Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt., mint a http://www.zuglo.hu/category/kozerdeku-adatok/szerzodesek/ honlapon szereplő, az Önkormányzat tagi részvétele mellett működő gazdasági társaság honlapjának (http://www.zugloizrt.hu/) a véletlenszerű kiválasztása alapján megállapítható, hogy ez a honlap a „Dokumentumok” menüpont alatt tartalmazza a „Közérdekű adatok” menüpontot.

http://www.zugloizrt.hu/kozerdeku-adatok/ honlapot megnyitva (ld. 6. sz. melléklet szerinti screenshot) látszik, hogy a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. szerződéseinek a megfelelő feltöltése helyett mindössze egy link mutat a http://www.zuglo.hu/category/kozerdeku-adatok/szerzodesek/ honlapra, holott az átláthatósági rendelet a hatálya alá tartozó, saját honlappal rendelkező szervezetek részére kettős közzétételt ír elő, tehát ezen szervezeteknek a saját honlapukon kell első sorban teljesíteniük a közzétételi kötelezettségüket, és a zuglo.hu honlapon legalább a közzétételi kötelezettség teljesítésének a helyére mutató linket kell elhelyezniük.MindemellettZuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. mindössze a szerződések vonatkozásában teljesítette a közzétételi kötelezettségét, a „Közérdekű adatok” link alatt, sem az Önkormányzat honlapján nem érhetőek el a  a „Szervezeti, személyi adatok”, „Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok” és „Gazdálkodási adatok” továbbá a „Közbeszerzések”, „Javadalmazás” és „Vagyonnyilatkozat” megjelölésű linkek sem.

A Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-Profit Kft.http://zugsport.hu/ című honlapján ugyan elérhető egy „Közérdekű adatok” menüpont (ld. 12. sz. mellékletben csatolt képernyőkép), azonban ott csak a 13. sz. mellékletben csatolt screenshot szerinti, a 2009. évi CXXII. törvény rendelkezései alapján közzéteendő információk olvashatóak, az átláthatósági rendeletben előírt adattartalom nem, mivel ez a honlap „költözés és átépítés alatt áll”, és az „adatfeltöltés folyamatban” van. Ugyan a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-Profit Kft. szerződéseinek a közzététele szintén megtörtént a zuglo.hu oldalon, de ez a közzététel a saját honlapon nem valósult meg.

A Zuglói Médiaszolgáltató Kft. külön honlappal nem rendelkezik (az általa megjelentetett „Zuglói Lapok” c. kiadványnak van csak honlapja), így az átláthatósági rendelet szerinti közzétételnek a zuglo.hu honlapon kell megvalósulnia.

A Zuglói Filharmónia Nonprofit Kft. ugyan rendelkezik saját honlappal (http://zugloifilharmonia.hu/), azonban ott „Közérdekű adatok” menüpont nem lelhető fel a 14. sz. melléklet szerinti screenshot alapján, mindössze egy „Üvegzseb” megjelölésű link található a „Kapcsolat” menüpont alatt (http://zugloifilharmonia.hu/js/admin/kcfinder/upload/files/%C3%9Cvegzseb_2015._j%C3%BAn._19.pdf), amelyen a 2009. évi CXXII. törvény 2.§-a szerinti adatok találhatóak meg. A Zuglói Filharmónia Nonprofit Kft. szerződéseinek a közzététele mindössze a zuglo.hu honlapon valósult meg, a Zuglói Filharmónia Nonprofit Kft. honlapján az átláthatósági rendelet által előírt adatok nem lelhetőek fel.

A Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. honlapján (http://www.cserepeshaz.hu/) található „Közérdekű adatok” menüpont, azonban ott szintén csak a 2009. évi CXXII. törvény szerinti adatok közzététele történt meg a 15. sz. mellékletben csatolt screenshot tanúsága szerint, az átláthatósági rendeletben előírt adattartalom ezen a honlapon sem lelhető fel.

A Zuglói Közbiztonság Nonprofit Kft. honlapján (http://www.zknp.hu/) a „Kapcsolat” menüpont alatt található a „Közérdekű adatok” link (http://www.zknp.hu/kozerdeku-adatok/), ahol azonban szintén csak a 2009. évi CXXII. törvény szerinti adatok feltüntetésére került sor, az átláthatósági rendelet szerinti, az átláthatósági rendelet előírásai szerint elrendezett adatok feltöltése nem (ld. a 16. sz. mellékletben csatolt screenshotot).

A zuglo.hu oldalon az Önkormányzat illetve a Polgármesteri Hivatal és a fenti, az Önkormányzat részesedévésel működő gazdasági társaságok szerződéseinek a közzététele oly módon valósult meg, hogy a szerződések szkennelt másolatát .pdf formátumban töltötték fel a honlapra. Azonban a szerződésekről információ kizárólag a .pdf fájlok megnyitását követően nyerhető, a http://www.zuglo.hu/category/kozerdeku-adatok/szerzodesek/honlap és az erről a honlapról elérhető, az egyes szervezetek .pdf formátumú szerződéseit tartalmazó honlapon egyéb, a szerződésekről szóló információ nem olvasható, és a .pdf fájlok fájlnevei sem tartalmazzák az Átláthatósági rendelet 7.§ (2) bekezdésében hivatkozott valamennyi adatot (ld. a 2. sz. mellékletként csatolt screenshotot az Önkormányzat által közzétett szerződésekről).

Bár a http://www.zuglo.hu/category/kozerdeku-adatok/szerzodesek/honlapon olvashatóak ezt az információt nem tartalmazzák, azonban az egyes szerződéseket tartalmazó .pdf fájlok megnyitása után nyilvánvalónak látszik, hogy az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Zuglói Sport és Rendezvényszervező Non-profit Kft., a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt., a Zuglói Filharmónia Nonprofit Kft., a Zuglói Közbiztonság Nonprofit Kft. az Átláthatósági rendelet hatályba lépését követően, illetve a 2014. év  folyamán kötött szerződéseit tette közzé a fenti webhelyen. Azonban a honlapon olvasható információk szerint ezen adatok frissítésére 2015. március 30. napján került sor, így az ezen időpontot követően létrejött szerződések feltöltése, ezáltal közzététele erősen kétséges.

Ez alól kivétel képez a Zuglói Médiaszolgáltató Nonprofit Kft., amely – évek szerint rendszerezve – a 2011. évtől kezdődően tette közzé a fenti honlapon az általa megkötött szerződéseket.

 A http://www.zuglo.hu/category/kozerdeku-adatok/szerzodesek/ honlapon fellelhető egy „További szerződések” megjelölésű link, amely a 17. sz. mellékletben csatolt screenshot alapján, „ömlesztve” tartalmaz nagy számú szerződést, a .pdf fájlokon szereplő dátumok szerint a 2010. és 2014. közötti időszak vonatkozásában.

A „További szerződések” link (illetve ezen a linken közzétett .pdf fájlok) nem tartalmaz utalást arra, hogy mely, az Átláthatósági rendelet 1.§-a szerinti szervezet szerződéseinek a közzétételére került itt sor, és ezen a linken is hiányzik az Átláthatósági rendelet 7.§ (2) bekezdése szerinti adatok közzététele az adott szerződések vonatkozásában.

A .pdf-fájlokat véletlenszerűen megnyitva megállapítható továbbá, hogy nagy számban lelhetőek fel ezen a linken az 5,000.000,-Ft szerződéses értéket el nem érő jogügyletek szerződései is, és nem utal semmi arra, hogy mely, ezen a linken közzétett szerződés szerződéses értéke haladja meg az 5,000.000,-Ft összeget.

  1. A közzététel módja és az Átláthatósági rendelet

A fentebb körülírt tényállapot és az Átláthatósági rendeletbe foglalt rendelkezések összevetésével megállapítható, hogy a közzététel több okból sem felel meg az Átláthatósági rendeletben foglaltaknak.

Önmagában sérti az Átláthatósági rendelet 1.§-át, továbbá a 2.§ (3) és (4) bekezdését, hogy a zuglo.hu honlapról nem érhetőek el – még linkként sem – az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek által az átláthatósági rendelet alapján közzéteendő adatok, szerződések, ugyanis a zuglo.hu weboldal mindössze az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és egyes, az Önkormányzat részesedésével működő gazdasági társaságok áltak közzétett szerződéseket tartalmazza.

Az Átláthatósági rendeletnek megfelelő állapot az lenne, ha a http://www.zuglo.hu/category/kozerdeku-adatok honlapon legalább egy link mutatna az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek azon honlapjára, amelyen a közzététel az Átláthatósági rendeletnek megfelelően megtörtént, illetve amennyiben az adott költségvetési szervnek nincs honlapja, úgy az adott költségvetési szerv szerződéseit a http://www.zuglo.hu/category/kozerdeku-adatok/szerzodesek/ honlap tartalmazná.

Azonban a felmért tényállapot azt mutatja, hogy az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek (bölcsődék, óvodák, szakrendelők, stb.) sem a saját honlapjukon, sem a zuglo.hu honlapon nem tették közzé az Átláthatósági rendelet 7.§ (1)-(2) bekezdése, illetve az Átláthatósági rendelet 11.§ (3) bekezdése alapján közzéteendő szerződéseiket  és az átláthatósági rendelet 3-6.§§-ai és 8.§-a szerinti adatszolgáltatásukat annak ellénre, hogy az Átláthatósági rendelet hatályba lépését követően kötött szerződéseket a megkötésük napján [Átláthatósági rendelet 7.§ (2) bekezdése], míg az Átláthatósági rendelet hatályba lépését megelőző öt éven belül kötött szerződéseket legkésőbb 2015. március 31. napjáig [Átláthatósági rendelet 11.§ (3) bekezdés] közzé kellett volna tenni. Hasonló hiányosság figyelhető meg az Önkormányzat által alapított alapítványok és közalapítványok esetén is. Hasonlóképp, az átláthatósági rendelet 3-6.§§-ai és 8.§-a szerinti közzétételi kötelezettség az átláthatósági rendelet hatályba lépésétől kezdődően, türelmi idő nélkül terheli ezen szervezeteket.

Azonban a http://www.zuglo.hu/category/kozerdeku-adatok megvalósult közzétételek sem felelnek meg maradéktalanul az Átláthatósági rendelet rendelkezéseinek.

Az Önkormányzat vonatkozásában ugyan a http://www.zuglo.hu/category/kozerdeku-adatokwebhelyen az adatok közzététele nagyrészt az átláthatósági rendelet szerinti elrendezésben történt meg (külön link mutat az átláthatósági rendelet 3.§-a értelmében közzéteendő adatokra és az átláthatósági rendelet 7.§-a és 11.§ (4) bekezdése alapján közzéteendő szerződésekre), azonban nem található „Javadalmazás” és „Vagyonnyilatkozat” link. Ez az elrendezés ugyanakkor kizárólag az Önkormányzat adatai vonatkozásában valósult meg, az egyéb, az átláthatósági rendelet 1.§-a alapján közzétételre kötelezett szervezetek adatainak az átláthatósági rendelet előírásai szerinti elrendezésben történő feltöltésére sem a zuglo.hu honlapon, sem a szervezetek saját honlapján nem került sor annak ellenére, hogy a saját honlappal rendelkező szervezetek az adatszolgáltatási kötelezettségüket az átláthatósági rendelet szerinti tagolásban lennének kötelesek teljesíteni.

Általános hiányosság, hogy a szerződések közzététele nem tartalmazza az Átláthatósági rendelet 7.§ (2) bekezdése szerinti adatokat, közzétételnek helyet adó honlapon mindössze a közzétett szerződések szövegének oldalhű másolatban történt közzététele valósult meg.

Ez önmagában sérti az Átláthatósági rendelet 7.§ (2) bekezdését, tekintettel arra, hogy ez a jogszabályhely előírja a szerződő fél nevének, adószámának, a közzétett szerződés tárgyának, a szerződéssel kapcsolatban a Közbeszerzési Értesítőben közzétett minden közleménynek illetve az arra mutató linknek, a szerződés időbeli hatályának, értékének, az esetleges keretszerződési jellegnek és a közzétett szerződés szövege oldalhű másolatának a közzétételét.

Megállapítható tehát, hogy a szkennelés útján digitalizált és .pdf formátumban feltöltött szerződések közzétételével az Átláthatósági rendelet 1.§-a hatálya alá tartozó szervezetek mindössze az Átláthatósági rendelet 7.§ (2) bekezdés h) pontjának tesznek eleget, a 7.§ (2) bekezdés a)-g) pontjának nem.

Nem tekinthető teljesítettnek az Átláthatósági rendelet 7.§ (2) bekezdése szerinti komplex adatszolgáltatási kötelezettség mindössze a szerződés szkennelt változatának a közzétételével. Ugyan az Átláthatósági rendelet 7.§-a nem részletezi, hogy mely informatikai megoldás alkalmazásával kötelesek az Átláthatósági rendelet 1.§-a hatálya alá eső szervezetek eleget tenni az Átláthatósági rendelet 7.§ (2) bekezdés a)-g) pontjaban foglaltaknak, azonban egyértelmű, hogy ezen szervezeteknek a kérdéses szerződések adatiból olyan nyilvános adatbázist kellett volna felállítaniuk, amely legalább az Átláthatósági rendelet 7.§ (2) bekezdés a)-g) pontjai szerinti adatokat tartalmazza.

Az Átláthatósági rendelet hatályba lépését követően kötött szerződések tekintetében ezen adatbázist folyamatosan kellett volna adatokkal feltölteniük az adatkezelőknek (ebben a tekintetben az Átláthatósági rendelet nem ad átmeneti mentességet), míg az Átláthatósági rendelet hatályba lépését megelőző öt évben megszűnt szerződések Átláthatósági rendelet 7.§ (2) bekezdés a)-g) pont szerinti adataival 2015. március 31. napjáig kellett volna ezen adatbázist feltölteni [Átláthatósági rendelet 7.§ (2) bekezdés, 11.§ (3) bekezdés].

Az átláthatósági rendelet a 11.§ (2) bekezdése mindössze ezen adatbázis név ill. adószám szerinti kereshetősége tekintetében biztosít haladékot 2016. január 01. napjáig, tehát az Átláthatósági rendelet alapján a megfelelő adatokat tartalmazó adatbázisnak legkésőbb 2015. március 31. napjáig fel kellett volna állnia, kizárólag az adatbázis kereshetővé tétele, mint követelmény teljesítése húzódhat 2016. január 01. napjáig.

Az Átláthatósági rendelet 11.§ (3) bekezdése szerinti közzétételi kötelezettség kapcsán egyfelől szintén megfigyelhetőek a fenti hiányosságok (tehát elmaradt a megfelelő adatokat tartalmazó adatbázis felállítása a 2015. március 31. napjáig), másfelől a „További szerződések” link alatt megvalósult közzététel az Átláthatósági rendelet 7.§ (2) bekezdésén túl sérti az Átláthatósági rendelet 11.§ (3) bekezdését is.

Nem azonosítható ugyanis, hogy mely, az Átláthatósági rendelet 1.§-a hatálya alá tartozó szervezetek szerződéseinek a közzététele valósult meg, így a szerződő felek beazonosítása kizárólag a .pdf fájlok megnyitása útján lehetséges.

Nem történt meg a közzétett .pdf fájlok év szerinti rendszerezése sem (Zuglói Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. szerződéseit kivéve), így a 2010. és 2014. év közötti időszak szerződéseinek a közzétételére nagy számú (több ezer), „ömlesztve” feltöltött .pdf fájl elhelyezésével került sor, azok fájlnevének alfabetikus sorrendjében. 

Ez gyakorlatilag kezelhetetlenné teszi a „További szerződések” link adatait, mivel a feltöltött fájlok elnevezése sem egységes, és minden egyes fájlt külön meg kell nyitni az adott fájl beazonosításához.

További hiányosság, hogy nem kizárólag az ötmillió forintot meghaladó szerződéses értékű szerződések közzététele történt meg, hanem igen nagy számban került sor 5,000.000,-Ft szerződéses érték alatti, esetenként pár ezer forintos értéket szabályozó szerződések feltöltésére.

Ez önmagában ugyan nem sérti az Átláthatósági rendelet 11.§ (3) bekezdését, azonban nagyban megnehezíti a jogalkotó által relevánsnak tartott, ötmillió forintnál nagyobb értéket szabályozó szerződések keresését, hiszen jelen esetben is meg kell nyitni az adott .pdf fájlt a szerződéses érték megismeréséhez.

Az Átláthatósági rendelet hatályba lépését megelőző öt évben megszűnt szerződések ilyetén közzététele – az Átláthatósági rendelet 7.§ (2) bekezdésének a sérelmén túl – nem felel meg az Átláthatósági rendelet 11.§ (3) bekezdésében tételezett jogszabályi célnak, tehát annak, hogy a nyilvánosság megismerhesse és célzottan kereshesse az Önkormányzat és egyéb, közzétételre köteles szervezetek nagy értékű, a múltban megkötött szerződéseit. Ezek a nagy értékű szerződések ugyanis mintegy „elvesznek” az Önkormányzat által kötött kisebb jelentőségű, a napi működéshez szükséges szerződések között, és megnehezítik azok előkeresését a közzétett több ezer szerződés közül.

Az Átláthatósági rendelet 10.§ (2) bekezdése alapján kezdeményezem a Tisztelt Képviselő-Testület és a Tisztelt Polgármester Úr azon szíves intézkedését, amely alapján a fenti hiányosságok megszüntethetőek.

Budapest, 2015. december 01.

dr. Békefi László

átláthatósági biztos